EFOP-1.4.3-16-2017-00101

Teremtsünk biztos alapokat! – Biztos Kezdet Gyerekház Ilken

A „Teremtsünk biztos alapokat! – Biztos Kezdet Gyerekház Ilken” projekt bemutatása

A kedvezményezett neve: Ilk Község Önkormányzata
A projekt címe: „Teremtsünk biztos alapokat! – Biztos Kezdet Gyerekház Ilken”
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00101
A szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 05. 15.
A gyerekház címe: 4566 Ilk, Hajnal utca 3.

A projekt tartalmának a bemutatása:

A Biztos Kezdet Gyerekház célja és feladata:

 

A Biztos Kezdet program hitvallása az, hogy a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsa a kora gyermekkori (0-3 éves korban történő) integrált, komplex fejlesztés a család és a tágabb környezet aktív részvételével.

Tapasztalati és mérési adatok mutatják, hogy a nagyfokú szegénység, a pszicho-szociális depriváció olyan mértékű, komplex elmaradást okoz az egyének, a családok életében, amely generációkon keresztül húzódó visszafordíthatatlan folyamattá dagadhat. A megerősödő hátrányos helyzet jellemzővé válik, és az egyénekre, a családokra, a lakóhelyi kis és nagyobb közösségekre egyaránt hatással van.

A Gyerekházak általában hátrányos helyzetű térségben, településen, vagy nagyobb település szegregátumában vannak. Ezeket a területeket olyan mutatók jellemzik, mint például a magas szegénységi arány, rossz egészségi mutatók, alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség. Ezzel szemben áll a mindezeket kezelni hivatott humán szolgáltatások mennyiségi és/vagy minőségi hiánya.

A Biztos Kezdet Gyerekház az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek számára biztosítja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Szeretnénk a településen élő elsősorban óvodáskor alatti gyerekeket és családjaikat minél több szolgáltatásba bevonni a Biztos Kezdet Gyerekház által.

 

Rövidtávú cél

 • csecsemők és kisgyerekek szociális, érzelmi, értelmi fejlődésének javítása
 • gyerekek tanulási képességének javítása
 • szülői szerepek kompetenciák megerősítése
 • családok és közösségek erősítése

Középtávú cél

 • Az óvoda-, később az iskolára való felkészültség javítása
 • A beiskolázási mutatók javítása
 • Egyenlőbb esélyeik megteremtése
 • A gyerekek képességeinek legteljesebb kibontakoztatása.

Hosszú távú cél

 • A gyerekek olyan tapasztalatokra tegyenek szert, amelyek megalapozzák a későbbi biztos ismeretszerzést, tudást.
 • Egészséges, harmonikus, önmagát és másokat értő, elfogadó családok, támogató-, lakóhelyi és szakmai közösségek létrejötte.
 • Egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok, szegénység csökkentése, elkerülése.
 • Földrajzi és szociális egyenlőtlenségek csökkentése.
 • Befogadóbb, összetartóbb közösség megvalósítása.

A képeknek helyettesítő szöveget kellene megadni, ami a kép tartalmát mutatja be röviden. Ha nem írsz hozzá ilyet, jelöld be, hogy díszitésre használt kép.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

A testileg egészségesen született gyermekek fejlődését alapvetően két tényező befolyásolhatja negatívan:

 • a nem megfelelő érzelmi, nevelési légkör (például elhanyagolás, türelmetlenség, gondozási ismertek hiánya), valamint
 • a család anyagi, szociokulturális körülményei által kiváltott, tárgyi, objektív ingerszegény környezet (pl. nem megfelelő mozgástér, játékok hiánya, stb.)

.Gyermekekre irányuló szolgáltatások

 • Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával.
 • A gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése.
 • A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése.
 • Azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén a gyermeknek és szüleinek fejlesztő szakemberhez történő eljuttatása vagy a hozzáférés Gyerekházban történő biztosítása, valamint a kezelés nyomon követése.
 • Rendszeres team-megbeszélések a helyi szakemberek között.

A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások

Alapvető célunk, hogy a gyermekek fejlődési lehetőségei minden fejlődési területen kibontakozhassanak, az egyéni fejlődési ütemét és az egyéni fejlődés sajátosságait tekintve alapul. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy lehetővé tegyük a gyermekek aktív, felfedező, biztonságos játékát. A gyerekház legfontosabb programja a szabad játék. A 3 év alatti korosztály a legtöbbet és a leginkább a szabad játékok alkalmával fejlődnek. Ebben a tevékenységben fejlődik legjobban a szenzoros integrációs készsége, a világ megismerésének számtalan területén van módja a gyerekeknek új ismereteket szerezni, illetve a már megszerzett tudást bővíteni. A társas kapcsolatok, az egymásra figyelés nehézségei is a szabad játékok segítségével válnak könnyebbé, mindennapivá.

Előre elkészített havi, heti és napi munkaterv alapján tudatosan szervezzük a gyermekek játéktevékenységét. A gyermek fejlődését folyamatosan figyeljük, ezekről feljegyzéseket készítünk, a szükséges információkat a dokumentációs rendszerben rögzítjük. A napi tervtől bármikor eltérhetünk, mivel változó lehet az aznapi gyerekek életkora. A megszokott foglalkozások keretében valósítjuk meg a komplex fejlesztést. Továbbra is szem előtt tartjuk a gyerekek fejlesztését, így például egyensúlyérzék, szem kéz koordináció, nagy és finom mozgások, logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreatív fejlődés. A gyerekek fejlődését rendszeresen nyomon követjük, amit a szülőkkel megbeszélünk, majd rögzítjük a dokumentációs rendszerbe Ezt követően a látottak, tapasztaltak alapján értékeljük a gyerek fejlődését. A családlátogatások alkalmával megtapasztaljuk, hogy milyen nehéz körülmények között élnek a gyerekek pl. szürke sivár környezet, nincs a házban játék, asztal, hiányoznak a színes tárgyak. A napi tevékenységeink során igyekszünk pótolni az otthoni hiányosságokat. A szülők bevonása a napi feladatokba a kezdetektől folyamatosan történik, így ők már aktívan részt vesznek a gyerekház mindennapi életébe. A gyerekekre irányuló szolgáltatásokat az eddig megszokott heti terv alapján végezzük. Kiegészítve az aktuális ünnepkörrel kapcsolatos mesék, mondókák, énekek játékok tanulásával.

 

Helyi közösségre irányuló szolgáltatások

 • A helyi döntéshozók és fenntartó informálása a Gyerekház működéséről.
 • A közösség életében való részvétel, közösségi rendezvények szervezése.
 • Kapcsolódás az adott településen, illetve kistérségben elérhető fejlesztési forrásokhoz.

A fenntartót folyamatosan informáljuk a Gyerekház működéséről.

Ilk Község Önkormányzata elkötelezett támogatója a programnak. Ez a fajta szoros kapcsolat és elhivatottság a fenntarthatóság és a működés szempontjából biztonságot nyújt a Gyerekháznak.

Településünket továbbra is tájékoztatjuk rendezvényeinkről, programjainkról, szórólapok, plakátok, meghívók formájában.

Szakmai partnerekre irányuló szolgáltatások

 • A partnerekkel szakmai kapcsolattartás biztosítása, rendszerszerű, folyamatos együttműködésük megszervezése.
 • Esetmegbeszélések kezdeményezése és lebonyolítása.

A Gyerekház céljai megvalósulásának elengedhetetlen előfeltétele a program szolgáltatásainak a meglevő intézményrendszerekkel és más szolgáltatókkal történő összehangolása. A Gyerekház munkájának megtervezése során, ezért érdemes nagy figyelmet fordítani a szakmailag összehangolt munka megteremtésére.

A családok, helyi közösségek komplex támogatása csak együttműködő formában hatékony. A társszakmáknak fel kell ismerniük, hogy egymást erősíthetik az együttműködéssel, erőiket megsokszorozhatja a partnerség. A partnerekkel a szakmai kapcsolattartás folyamatos. A településen a kisgyermekekkel, illetve családjaikkal dolgozó szakemberek (védőnő, gyerekjóléti szakember, óvónő) részt vesznek a gyerekház munkájában. pl.: családok elérése, családok agitálása. Részt veszünk egymás esetmegbeszélésein.